+48 736 994 433 info@npro.it

Menu
1C: Enterprise 8. Firma Handlowa

1C: Enterprise 8. Firma Handlowa

By In System ERP On 31 października 2010


1C: Enterprise to system stworzony z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach handlowych. Zawiera w sobie funkcjonalności dwóch systemów: handlowego i księgowego. Oparty jest na nowoczesnej platformie 1C: Enterprise 8, która dzięki wbudowanym narzędziom umożliwia dowolną rozbudowę aplikacji. Pozwala to na dostosowanie oprogramowania zarówno do indywidualnych wymagań klienta końcowego, jak i unikatowych projektów wdrożeniowych.

Podsystemy


Sprzedaż

Zakup

Magazyn

Kompletacja

Rozrachunki

Bank, Kasa

Kontroling

Ceny i rabaty

Płace

Środki trwałe

Księga Główna

Narzędzia i mechanizmy wspomagające

  • Formularze wydruku
  • Ładowanie z arkusza
  • Raporty analityczne
  • System praw dostępu i RLS
  • Urządzenia handlowe
  • Wyszukiwarka pełnotekstowa
  • Wprowadzenie na podstawie
  • Integracja
  • EDI
  • E-mail

Stosowane podsystemy

Sprzedaż

Obsługuje procesy sprzedaży i przedsprzedaży. System zleceń i zamówień ułatwia negocjacje z klientem. Ścisłe połączenie z modułem Gospodarki Magazynowej wspomaga proces terminowej wysyłki towarów. Oprogramowanie posiada wszystkie funkcje niezbędne do łatwego wystawiania faktur, ich ewidencji i analizy.

System zwrotów pozwala na łatwe połączenie faktur sprzedaży i faktur korygujących, umożliwia kontrolowanie ilości zwrotów towarów. Dzięki niemu można także śledzić towary, które mają być przyjęte na magazyn. System kształtowania ceny pozwala na ustalenie różnych cenników, elastyczne dostosowanie rabatów do grup towarów i grup klientów, jak również stosowanie okresowych promocji. Wszystkie zdarzenia handlowe są ewidencjonowane w dowolnej walucie krajowej i zagranicznej. Sprzedaż detaliczna ułatwia organizację stanowiska pracy kasjera oraz automatyzację niewielkich sklepów. Istotną zaletą „1C:Enterprise 8. Firma Handlowa” jest to, że większość czynności związanych z bieżącą obsługą systemu można przeprowadzać korzystając z klawiatury.

Umożliwia zapisywanie całej gamy danych handlowych na poziomie klienta, takich jak adresy wysyłki korespondencyjnej, adresy e-mail, adresy witryn internetowych, numery telefonów i faksów oraz wiele innych informacji. Posiada również funkcję dodania osób kontaktowych. Moduł ten pozwala na wysyłanie wiadomości e-mail do klienta bezpośrednio z systemu handlowego oraz na dodawanie formularzy wydruków dokumentów handlowych bądź raportów wygenerowanych w systemie.

Zakup

System zakupów konfiguracji „1C: Enterprise 8. Firma Handlowa” posiada wszystkie niezbędne funkcje do prowadzenia zakupów łącznie z zamówieniami. Pozwala na monitorowanie towarów oczekujących na przyjęcie na magazyn oraz kontrolę terminów dostaw. Osoby zajmujące się zakupem maja dostęp na poziomie dokumentu do cen zakupu z poprzednich transakcji, co ułatwia negocjowanie nowych warunków cenowych z partnerami. System ten umożliwia także naliczanie retrospektywnych rabatów z danym dostawcą, z automatycznym uwzględnieniem tego w wartościach towarów na magazynie oraz w wartościach towarów sprzedanych.

Rozrachunki

Dzięki temu podsystemowi można śledzić zobowiązania oraz należności w stosunku do pracowników oraz kontrahentów firmy. Pozwala na monitorowanie rozliczeń finansowych według poszczególnych faktur, na rozliczanie przyjętych bądź wypłaconych zaliczek oraz uwzględnianie ich przy finalizowaniu transakcji.

Podsystem ten umożliwia wykonywanie wszystkich standardowych operacji: przelewy od klientów i dla dostawców; KP i KW od klientów i dla dostawców; rozliczenie rozrachunków; faktury zaliczkowe oraz korekty.

Pozwala na uwzględnianie różnych dokumentów w przelewach oraz powiązanie przedpłat z zamówieniem. Ułatwia wybór nierozliczonych dokumentów przy rozliczeniu przelewów. Występują w nim raporty: uzgodnienia sald oraz raporty analityczne.
Handlowcy mogą śledzić terminy opłat oraz całościowy obrót z danym partnerem.

Bank, Kasa

Dzięki temu podsystemowi możliwe jest prowadzenie następujących operacji na kasie oraz na rachunkach bankowych: przelewy dowolne; KP i KW dowolne; przelewy dla pracowników; KW i KP dla pracowników; wprowadzanie wyciągu bankowego. Umożliwia generowanie raportów kasowych oraz analitycznych dla monitorowania stanu kasy oraz kont bankowych.

Gospodarka magazynowa

Oprócz niezbędnych funkcji dla modułów zakupów i sprzedaży takich jak WZ i PZ, system ułatwia inwentaryzację, ewidencję nadwyżek i braków na magazynie, a także przesunięcia międzymagazynowe. Ewidencja wartościowa towarów może być prowadzona według metod FIFO, LIFO oraz Średniej. Wyróżniającą cechą tego modułu jest śledzenie poprawności sekwencji wprowadzania dokumentów magazynowych oraz automatycznego przywrócenia danej sekwencji.

Kompletacja i dekompletacja

To prosty system magazynowy pozwalający na tworzenie promocyjnych zastawów handlowych. Umożliwia kompletację towarów ze składników na podstawie wcześniej wprowadzonych specyfikacji. Istnieje także możliwość ewidencji zamówień kompletacji.

Kontroling

System kontrolingu przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zarządzających danym przedsiębiorstwem. Umożliwia kontrolę wydatków oraz porównywanie ich z zakładanym budżetem. Funkcja ta pozwala na czytelne zestawienie kosztów dla kadry zarządzającej, które nie jest powiązane z układem księgowym.

Ceny i rabaty

Podsystem pozwala na prowadzenie nieograniczonej ilości cenników, np. hurtowy, stali klienci itp. Elastyczne warunki ustalenia cen i rabatów – dla grup towarów, dla grup klientów. Możliwość ustalenia rabatów okresowych (np. świąteczne, sezonowe itp.). Raport „Cennik” pozwala generować cennik firmy na ustaloną datę. Może być również wygenerowany dla poszczególnych klientów.

Podsystem pozwala również na przechowywanie cenników dostawców. Import z arkusza ułatwia aktualizację cennika przy zmianie cen nabycia. Podpowiedź ostatnich cen zakupu w zamówieniach wspomaga negocjacje z dostawcą.

Księga Główna

To podsystem odpowiadający za prowadzenie księgowania w systemie. Zawiera plan kont, rejestr księgowy, rejestry VAT oraz inne rejestry pomocnicze. Posiada unikatowy mechanizm tworzenia schematów księgowych, opisujących sposoby odzwierciedlania w księgowości poszczególnych operacji. Zestaw raportów i sprawozdań umożliwia precyzyjne kontrolowanie i analizę sytuacji finansowej.

Mechanizm tworzenia schematów księgowania dokumentów umożliwia użytkownikowi precyzyjne dopasowanie do jego potrzeb zapisów w Księdze Głównej. Pozwala również zarządzać wpisami do rejestru VAT oraz różnicami kursowymi.

Płace

Pozwala na prowadzenie informacji o pracownikach m.in. umowy o pracę, aneksy, obecność pracowników. Kluczowym dokumentem jest Lista Płac, która w sposób automatyczny wylicza wynagrodzenie dla pracowników, składki oraz zaliczki na podatek.

Środki trwałe

Dzięki temu podsystemowi można prowadzić ewidencję środków trwałych (przyjęcie, likwidacja, modernizacja, itp.). Posiada dokumenty pozwalające na tworzenie planu amortyzacji oraz dokonywanie jej w określonym odstępie czasowym, np. co miesiąc. Raporty przedstawiają listę środków trwałych oraz bieżący stan ich amortyzacji.

Narzędzia i mechanizmy wspomagające

Integracja z innymi systemami

System posiada możliwości eksportu operacji handlowych do plików w formacie XML dla ewentualnego załadowania do innych systemów. Istnieje również możliwość ustalenia połączenia COM-connection z innym systemem posiadającym taką funkcję.

Obsługa wymiany dokumentów handlowych przez EDI

Współpraca z sieciami handlowymi za pomocą standardu EDI. System wykorzystuje do tych celów połączenia do Web-serwisu ECOD.

Obsługa poczty elektronicznej

Raporty i dokumenty handlowe mogą być wysyłane do partnerów i zarządu firmy bezpośrednio z systemu.

Elastyczny mechanizm formularzy wydruku

Pozwala dostosować formularze wydruku do poszczególnych partnerów handlowych za pomocą pewnych parametrów. Umożliwia podłączenie własnych formularzy wydruków.

Precyzyjny mechanizm generowania raportów

Jest to rozbudowany mechanizm, który pozwala na kształtowanie raportów w sposób niezbędny dla analizy. Wszelkie selekcje oraz pogrupowania wierszy i kolumn użytkownik łatwo dostosuje do swoich potrzeb. Ten sam raport może być wygenerowany jako tabela oraz jako wykres w dowolnej postaci. Mechanizm uszczegóławiania (tzw. drill-down) umożliwia przejście od danych ogólnych do poszczególnych dokumentów w każdym raporcie.

Współpraca z urządzeniami handlowymi

System pozwala na drukowanie paragonów detalicznych na drukarkach fiskalnych, podłączenie skanerów kodów kreskowych oraz generowanie etykiet towarowych.

Wprowadzanie jednych dokumentów na podstawie innych

Jest to mechanizm znacznie ułatwiający tworzenie łańcuchów dokumentów np. Zamówienie -> WZ -> Faktura. Dodatkowo, możliwość kopiowania podobnych dokumentów przyspiesza ich wprowadzanie.

Ładowanie z arkusza

Jest wywoływane z poziomu poszczególnych dokumentów i służy do łatwego wypełniania dużej ilości wierszy części tabelarycznej dokumentu. Można go stosować np. do załadowania zamówienia od klienta z pliku Excel albo z tabeli w wiadomości e-mail.

System praw dostępu i RLS

Dla bezpieczeństwa informacji powstaje potrzeba precyzyjnego rozróżnienia dostępu pracowników do poszczególnych danych. Podstawowy system dostępu określa możliwości dostępu pracownika według podsystemów. System RLS (zabezpieczenie dostępu do poszczególnych zapisów) w praktyce pozwala przydzielać zgodę na wgląd i modyfikację danych zakupu i sprzedaży według określonych grup klientów i dostawców, jak również danych kontrolingu w zależności od działu albo grupy kosztów.

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Intuicyjne wyszukiwanie dokumentów i elementów katalogów systemu na podstawie pełnotekstowego indeksowania wszystkich wartości tych obiektów.

Podsumowując 1c: Enterprise to unikalny system ERP, który można dowolnie dostosować do Państwa potrzeb


About the Author

Jacek Zatoński

Specjalista od zarządzania wiedzą w organizacji i trener z zakresu systemów ERP

Helpdesk

Napisz wiadomość email

Rejestracja problemów technicznych mailowo

Przejdź do systemu e-helpdesk

Rejestracja problemów technicznych dla aktualnych klientów

Pomoc zdalna

Połącz się z pomocą zdalną

Nawiązanie połączenia zdalnego z konsultantem